Relacja: XLVII Rajd Turystyczny “Beskidzka Jesień 2020” 07.10.2020r.

W dniu 7 października uczniowie klas siódmych i ósmych wraz z nauczycielami Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kantego wyruszyli na trasę 47. Rajdu Beskidzka Jasień organizowanego przez gorlicki oddział PTTK-u. Grupa ponad 60 młodych turystów pokonała trasę z Koniecznej do Radocyny.
Wędrówka rozpoczęła się na Przełęczy Dujawa (Beskid), z której grupa wyruszyła niebieskim granicznym szlakiem w kierunku Przełęczy pod Dębim Wierchem.  Przemierzanie granicznego pasma było okazją
do przekazania młodym wędrowcom informacji na temat Karpat, Beskidu Niskiego czy wielkiego wododziału karpackiego, którym prowadziła właśnie trasa rajdu.  Po odpoczynku na Przełęczy pod Dębim Wierchem wędrówka prowadziła malowniczą doliną Radocyny – nie istniejącej wsi łemkowskiej. Uczestnicy rajdu mogli
w tym miejscu usłyszeć o pochodzeniu i losach Łemków na tych ziemiach, także zobaczyć ostatnie zachowane ślady kultury materialnej Łemków w Radocynie: kamienne piwnice, cmentarz parafialny z kamiennymi krzyżami, dawną szkołę czy resztki ostatniej chyży łemkowskiej. W Radocynie również
znajduje się jeden z wielu cmentarzy wojennych z I wojny światowej. Doliną Radocyny płynie Wisłoka,
na której można było zobaczyć liczne rozlewiska i tamy utworzone przez bobry.
Zakończenie rajdu odbyło się przy tradycyjnym ognisku na polu biwakowym Lasów Państwowych w Radocynie przygotowanym przez Panie z oddziałowego biura.  Podczas zakończenia rajdu odbył się konkurs wiedzy turystycznej z nagrodami. 

Wydarzenie współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Gorlicach.