MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ PTTK NA KONTO BANKOWE ODDZIAŁU PTTK W GORLICACH

W zaistniałej sytuacji stanu podwyższonego ryzyka epidemiologicznego proponujemy członkom naszego Oddziału, aby w miarę możliwości  składki członkowskie PTTK opłacać przelewem na konto Oddziału, w tytule podając imię, nazwisko i za jaki rok/lata oraz w miarę możliwości nazwę Koła, do którego Państwo należą (np. Jan Kowalski składka za 2021 r. Koło PTTK Nr 5 lub Koło Miejskie). W przypadku opłacania składki za więcej niż jedną osobę proszę podać rodzaj składki (normalna- w skrócie N, ulgowa- w skrócie U, młodzieżowa- w skrócie UM)

Odbiór znaczków nastąpi w późniejszym terminie w biurze Oddziału lub za pośrednictwem osób upoważnionych.

Numer konta bankowego PTTK Oddział w Gorlicach (ul. Piłsudskiego 6, 38-300 Gorlice)
 DO WPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PTTK:

Bank Pekao S.A. ul, Władysława Jagiełły 6

60 1240 5110 1111 0000 5209 8365


RÓWNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ PTTK NA 2021 ROK

Zgodnie z uchwała Zarządu  Głównego PTTK w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz wpisowego i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2021 r.:

  1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2021 roku w następujących wysokościach:

1)    65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021r.,

2)    40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021r.,

3)    30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021r.,

4)    20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1.09.2021r. do 31.12.2021r.

  • Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2021 roku.

I. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej,
o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),

2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

4) bezrobotni,

5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

II. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej,
o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:

1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

III. Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

1)  Członkowie Honorowi PTTK,

2)  dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

3)  dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

4)  uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

5)  osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2021 roku w następujących wysokościach:

1)  20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

2)  10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,

3)  8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.