MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ PTTK NA KONTO BANKOWE ODDZIAŁU PTTK W GORLICACH

W zaistniałej sytuacji stanu podwyższonego ryzyka epidemiologicznego proponujemy członkom naszego Oddziału, aby w miarę możliwości  składki członkowskie PTTK opłacać przelewem na konto Oddziału, w tytule podając imię, nazwisko i za jaki rok/lata oraz w miarę możliwości nazwę Koła, do którego Państwo należą (np. Jan Kowalski składka za 2022 r. Koło PTTK Nr 5 lub Koło Miejskie). W przypadku opłacania składki za więcej niż jedną osobę proszę podać rodzaj składki (normalna- w skrócie N, ulgowa- w skrócie U, młodzieżowa- w skrócie UM)

Odbiór znaczków nastąpi w późniejszym terminie w biurze Oddziału lub za pośrednictwem osób upoważnionych.

Numer konta bankowego PTTK Oddział w Gorlicach (ul. Piłsudskiego 6, 38-300 Gorlice)
 DO WPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PTTK:

Bank Pekao S.A. ul, Władysława Jagiełły 6

60 1240 5110 1111 0000 5209 8365


Zgodnie z uchwała nr 235/XIX/2021 z 21.10.2021r. Zarządu  Głównego PTTK w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK oraz wpisowego i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022 (wybrane informacje):

  1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1)    65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022r.,

2)    40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022r.,

3)    30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022r.,


2. Składka członkowska, o której mowa w pkt. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2022 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

I. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, są:

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),

2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

4) bezrobotni,

5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

II. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, są:

1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

III. Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

1)  Członkowie Honorowi PTTK,

2)  dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,

3)  dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,

4)  osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,

5)  dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

IV. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1)  20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

2)  10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową,

3)  8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.