SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PTTK NA 2019 ROK

Uchwała Zarządu  Głównego PTTK w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz wpisowego i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2019r.

55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, 

25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2019r do 31 grudnia 2019r ,

15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2019 do 31 grudnia 2019r.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej;

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby

    małoletnie (składka rodzinna),

2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

4) bezrobotni,

5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

 Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej  są:

1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

1) Członkowie Honorowi PTTK,

2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia 20 roku życia,

3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych – do ukończenia 20 roku życia,

4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia 20 roku życia,

5) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka oznaczonego literą N lub U lub UM lub  Z oraz terminem ważności: 01.01.2019 – 31.03.2020  

 Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2019 roku w następujących wysokościach:

15,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

8,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową,

6,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

( Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK).