SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PTTK NA 2020 ROK

Zgodnie z uchwała Zarządu  Głównego PTTK w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz wpisowego i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2020r.:

  1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2020 roku w następujących wysokościach:

1)    65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

2)    40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

3)    30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

4)    20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

  1. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2020 roku.
  2. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2020 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

2.

1.Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),

2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

4) bezrobotni,

5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

2.Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:

1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

 

 3. Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

1)  Członkowie Honorowi PTTK,

2)  dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

3)  dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

4)  uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

5)  osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

 

4.

  1. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:

1)  naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2020 – 31.03.2021 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,

2)  naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2020 – 31.03.2021 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,

3)  naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2020 – 31.03.2021 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,

4)  naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2020 – 31.03.2021 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4.

  1. Naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2020 – 31.03.2021 jest potwierdzeniem opłacenia składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4.

 

5.

  1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2020 roku w następujących wysokościach:

1)  20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

2)  10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,

3)  8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

  1. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
  2. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2020 w wysokości: 8,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

 

 6. W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:

1)  stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2,

2)  pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,

3)  pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,

4)  Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.

 

7. Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2020, według następujących zasad:

1)  W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.

2)  W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata, z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt. 3).

3)  Znaczki członkowskie za 2019 rok w wysokości określonej w pkt. 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2020 r.

8.

  1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 6,00 zł, a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
  2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.

9. Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.