Klauzula informacyjna (RODO)

          Klauzula informacyjna administratora danych

 

Zgodnie  z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Gorlicach, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 6, 38 – 300 Gorlice, wpisane pod numerem KRS 0000207193, nr tel. (18) 352-16-88, e-mail: pttk_gorlice@interia.pl;
 2. Osobą odpowiedzialną jest: Jerzy Mrozek – prezes Oddziału,
   z którym można się skontaktować pisemnie na adres Biura Oddziału, telefonicznie pod nr telefonu (18) 352-16-88 lub e-mail: pttk_gorlice@interia.pl;
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy
  prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu poprzez zaspokojenie potrzeb członków PTTK oraz zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów Oddziału, podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawą prawną i interes prawny;
 5. Dane będą przechowywane przez okres, w którym osoba posiada prawo do korzystania z działalności Oddziału PTTK;
 6. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Zarządu Oddziału PTTK;
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
 8. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 9. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.